Politica de devolucions i Dret de desistiment

 

Si un cop rebuda pel client la confirmació que és client del nostre centre mitjançant l’enviament per part de l’empresa gestora d’un justificant de recepció per correu electrònic a l’adreça que l’usuari hagi indicat, el client vol desistir de la contractació sense necessitat de justificació, té dret a fer-ho dins del termini de fins als catorze (14) dies naturals següents a la recepció de la confirmació esmentada i que determina la data de celebració del contracte. Un cop finalitzat el termini de catorze (14) dies naturals, qualsevol dels clubs de Grupo Duet no acceptarà cancel·lacions per desistiment de serveis.

 

Si el Client desitja desistir del contracte de prestació de serveis que ha començat a prestar-li durant el termini dels 14 dies de desistiment, això és, si el client accedeix a les instal·lacions de qualsevol Club  membre de Grupo Duet fent ús de la seva condició com a client abonat o beneficiant-se d’algun altre servei relacionat amb aquesta condició, haurà el client d’abonar a Grup Duet la part proporcional del servei efectivament prestat. No així qualsevol quantitat que hagi abonat, ja sigui en concepte de preu, un cop descomptat l’import proporcional a la part del servei prestat, com en concepte diferent del de preu, haurà de ser retornada per part de l’empresa gestora al client. El client que vulgui exercitar el seu dret a desistir del contracte d’acord amb el que s’acaba d’esmentar, ens ho ha de notificar a través d’una declaració inequívoca. Ho pot fer enviant un correu escrit en aquest sentit sota el títol «Desistiment del contracte d’alta on-line com a client Duet» a Atenció al Client del Grup Duet per correu electrònic a duetfit@duetfit.es o per correu ordinari a l’adreça següent: c/Bruc, 49, 2-2, 08009 Barcelona, indicant les dades identificadores del contracte i dels contractants.

 

Per canviar de modalitat i/o a un altre Club Duet quan ja s’és client Duet, cal adreçar-se a aquest efecte a la recepció dels Clubs Duet. El desistiment a la contractació de client Duet respectant el que estableixen aquestes condicions no comporta cap penalització a càrrec del client, si bé aquest ha d’assumir el cost de les despeses en què hagi incorregut pel seu compte.